Krupina

Mesto KRUPINA sa rozkladá sa na aluviálnej nive rieky Krupinice na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny.

 

HISTÓRIA

Krupina a Trnava sú najstaršie mestá na Slovensku. Mestské práva dostali už v roku 1238. Na základe bohatých archeologických nálezísk môžeme predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (2400 - 1900). Svedčia o tom nálezy medených sekier, dlátok a ozdobné predmety zo staršej doby bronzovej, zvyšky kultúry popolnicových polí, keramika a žiarové hroby z obdobia lužickej kultúry. Najstaršia písomná zmienka o území, na ktorom vznikla Krupina, je v listine Bela II. z roku 1135, v ktorej ohraničuje majetky blízkeho bzovíckeho kláštora. Mimoriadny význam nadobudla v čase tureckých bojov ako ochranná bašta stredoslovenských banských miest. Je rodiskom básnika Andreja Sládkoviča, spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej a pedagogickým pôsobiskom Jozefa Cígera-Hronského. Pôsobil tu svetoznámy šľachtiteľ ruží Rudolf Geschwind.

PAMIATKY

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie je románska trojloďová bazilika postavená nemeckými kolonistami na začiatku 13. storočia. Jednoduchá barokovo-klasicistická stavba Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, bola postavená na samom okraji mesta pri ceste do Zvolena v roku 1784.

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanetiho Svätotrojičný stĺp - morové súsošie na hlavné námestie Veľký rínok. Bol prvý v poradí veľkých morových stĺpov, ktoré sa neskôr postavili v neďalekých banských mestách (Banská Štiavnica, Kremnica).

Budova Mestského domu – radnice dokončená v roku 1901, patrí medzi typické stavby historizmu. Interiéru dominuje veľké hlavné schodisko s kovaným zábradlím.

Pozoruhodná je strážna veža Vartovka, postavená okolo roku 1564 v čase protitureckých bojov. Spomedzi niekoľkých vartoviek na Slovensku sa v pôvodnom stave zachovala ako jediná.

K významným architektonickým stavbám v meste patrí aj Halmayho dom postavený pre hlavného slúžneho v roku 1906. Najozdobnejšou je vstupná časť s prezdobenou strechou s malým okienkom. Túto stavbu majiteľ osadil do nového parku, čím ešte viac zdôraznil jej jedinečnosť.